Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Nghiên cứu năng lực sáng tạo của sinh viên mỹ thuật Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về năng lực sáng tạo và đo lường năng lực sáng tạo. Với khách thể nghiên cứu là 278 sinh viên mỹ thuật Trường Đại học SPNTTW, tiến hành khảo sát, đo đạc, phân tích năng lực sáng tạo qua điểm chuẩn test TSD - Z của Urban, tìm tương quan giữa năng lực sáng tạo với kết quả học tập môn Trang trí của sinh viên mỹ thuật. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị: nhà trường cần dùng hình thức thi tuyển có khả năng phát hiện được năng lực sáng tạo đích thực của học sinh; tạo điều kiện cho sinh viên thu thập, tích lũy về cuộc sống để tự làm giàu chất liệu cho những sáng tạo nghệ thuật của mình; đổi mới phương pháp học tập ... nhằm phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao kết quả học tập của sinh viên.Authors: Lương, Thị Thanh Hải
Keywords: Tâm lý học
Sinh viên
Năng lực sáng tạo
Mỹ thuật
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17287
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945

Khái quát về sự phát triển của lý luận phê bình văn học Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Lê Tràng Kiểu - nhà phê bình văn học có khá nhiều đóng góp cho nền phê bình văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám và là thành viên của Văn phái phương Đông. Nghiên cứu quan niệm văn học của Lê Tràng Kiều về chức năng của văn học, thiên chức của nhà văn; tài năng và phong cách của người nghệ sĩ; nội dung và hình thức của tác phẩm; sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tìm hiểu quan niệm của Lê Tràng Kiều (- người có công đầu tiên khẳng định sự thắng lợi của phong trào thơ Mới) về phê bình văn học, khám phá phong cách độc đáo của nhiều nhà thơ mới và những phương pháp phê bình văn học của Lê Tràng Kiều.
Authors:


Bùi, Thị Hợi
Keywords: Lê, Tràng Kiều
Nghiên cứu văn học
Phê bình văn học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17372
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tiếp cận sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thúy từ phương diện giá trị văn học - văn hóa

Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa, văn học và nghiên cứu tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thủy từ góc độ văn hóa. Từ đó đưa ra những hình ảnh, đặc trưng trong văn chương mà Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thủy tái hiện từ hiện thực đời sống đến vùng thẩm mỹ của văn chương. Đồng thời nêu lên những đề tài về thân phận con người trong tác phẩm của họ để thấy được những đặc trưng nghệ thuật qua bút pháp, nhịp điệu văn và tính sắc sảo trong nghệ thuật miêu tả tâm lý cũng như đặc trưng ngôn ngữ trong văn Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thủy.
Authors:


Dương, Thị Kim Thoa
Keywords: Nguyễn, Ngọc Tư
Đỗ, Bích Thủy
Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 139 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17367
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1954-1975

Hệ thống hoá và trình bày những tư liệu lịch sử có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, cũng như quá trình chỉ đạo thực hiện của chính quyền tỉnh đối với ngành giáo dục về phát triển giáo dục phổ thông. Phân tích đường lối của Đảng, chủ trương phát triển giáo dục phổ thông và quá trình tổ chức thực hiện những chủ trương về giáo dục phổ thông của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Thanh Hoá trong các thời kỳ từ năm 1954-1960, từ năm 1960-1965 và từ năm 1965-1975. Đánh giá những thành tựu và hạn chế, bước đầu rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho công cuộc phát triển giáo dục của tỉnh Thanh Hóa trong những thời kỳ tiếp theo.
Authors:


Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Giáo dục phổ thông
Đảng Cộng sản Việt Nam
Thanh Hoá
Lịch sử Đảng
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 153 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17340
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang

Hệ thống các khái niệm, các quá trình và các mô hình liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Trình bày cơ sở thực tiễn quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Bắc Giang: trước tiên là tìm hiểu những vấn đề tác động đến hoạt động nghiên cứu - ứng dụng KH&CN của tỉnh; tiếp theo là khái quát về nghiên cứu ứng dụng KH&CN giai đoạn 2001-2006; cuối cùng là xem xét kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN và đề tài dự án, từ đó nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang. Đề xuất một số giải pháp cho việc xác định nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh: đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hình thức chủ động thay vì thu động như hiện nay; lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và được gắn với những đơn vị cụ thể; cải thiện chất lượng của Hội đồng lựa chọn nhiệm vụ KH&CN.
Authors:


Nguyễn, Văn Chức
Keywords: Kết quả nghiên cứu
Sản xuất
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17338
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Jun 26 Những rào cản trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Trình bày cơ sở lý luận về thông tin, thông tin khoa học, sản phẩn và dịch vụ thông tin khoa học, người dùng tin, kết cấu hạ tầng thông tin... Tìm hiểu thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội (ISSI) qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học; phân tích kết quả điều tra từ Phiếu đánh giá sản phẩm và dịch vụ thông tin. Từ đó, nhận diện một số rào cản trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại ISSI: chính sách phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học chưa cụ thể và thiếu tính thực tế; về tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin còn lạc hậu; kết cấu hạ tầng thông tin bất cập; trình độ ngoại ngữ và tin học của nguồn nhân lực thông tin chưa đáp ứng nhanh và kịp thời; thiếu cơ chế hợp tác nguồn lực thông tin khoa học; công tác marketing chưa được quan tâm. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm vượt qua những rào cản đó để phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học, đáp ứng nhu cầu tin của các nhà khoa học tại ISSI.
Authors:


Nguyễn, Minh Hồng
Keywords: Dịch vụ
Sản phẩm
Thông tin khoa học
Viện thông tin khoa học xã hội
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17337
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Những biến đổi văn hoá và tính cố kết cộng đồng hiện nay: nghiên cứu trường hợp dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình

Chương 1:  Trình bày tổng quan về  tình hình nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường, từ đó xác định nội dung và phương hướng nghiên cứu của luận án.
Chương 2: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đây là những tiền đề, những tri thức, những công cụ cần thiết để triển khai nghiên cứu thực nghiệm những chương tiếp theo;
Chương 3: Mô tả và phân tích sự biến đổi VHVC, trong đó bao gồm các yếu tố  như  ẩm thực, trang phục, nhà  ở,  việc đi lại, tập quán sản xuất trong mối quan hệ tương hỗ với tính cộng đồng của người Mường tỉnh Hòa Bình thời Đổi mới.
Chương 4: Mô tả và phân tích sự biến đổi văn hóa tinh thần với các yếu tố cơbản là ngôn ngữ, lễ cưới, lễ tang và lễ hội trong mối quan hệ tƣơng hỗ với tính cộng đồng của người Mường tỉnh Hòa Bình thời Đổi mới.
Chương  5: Mô tả  và phân tích sự  biến đổi VHXH với các biểu hiện cụ  thể  là các mối quan hệ gia đình, dòng họ, bản làng và tổ chức đời sống cộng đồng trong mối quan hệ tương hỗ với tính cộng đồng của người Mường tỉnh Hòa Bình thời Đổi mới.
Authors: 

Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Văn hoá
Biến đổi
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 158 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33624